Kategoritë

 • PDF

  Përktheu : Almedin Ejupi Redaktoi : Sedat Islami

  Në këtë libër janë analizuar këshillat e Lukmanit drejtuar djalit të tij, të cilat janë përmendur në suren Lukman.

 • PDF

  Autor : Ahmed Kalaja

  Ky është një libër i dobishëm i cili bën fjalë për shumë gjëra të rëndësishme që kanë të bëjnë me besimin e muslimanit, siç janë njësimi i Allahut, kundërshtimi i besëtytnive, kuptimi i jetës, Dita e Gjykimit, pendimi etj.

 • PDF

  Autor : Salih Es Sindi

  Në këtë libërth, sqarohet se lumturia e përhershme nuk arrihet vetëm se me besimin në Zotin dhe praktikimin e udhëzimit të Tij, ngase Ai është krijues i njerëzve dhe e din më së miri se çka i bën ata të lumtur dhe çka ju sjellë atyre dobi. Por, pasi që fetë dhe besimet janë të shumta dhe ai që hulumton të vërtetën lehtësisht e kupton që dallimet mes tyre janë esenciale si dhe është e pamundur që të gjitha të jenë të vërteta, atëherë autori e shkroi këtë libërth me qëllim të përgjigjes në disa pyetje: Cila nga këto fe është e vërtetë? Cili është besimi (akideja) të cilën e donë Allahu dhe dëshiron që ne ta përqafojmë? Cila nga këto fe dhe bindje na garanton lumturinë në këtë botë dhe tjetrën?

 • PDF

  Autor : Muhamed Salih El Munexhid Përktheu : Ekrem Avdiu Redaktoi : Umer Musa

  Dëshiroj të pendohem, por... : Ky libërth përmban një parathënie rreth rrezikut të përçmimit të mëkateve, pastaj një koment të shkurtër rreth kushteve të pendimit – Teubes dhe disa udhëzime për shërim të shpirtrave. Libërthi përfundon me disa fetva për të penduarit, të mbështetura në argumentet e Kuranit dhe Sunetit dhe fjalët e Dijetarëve.

Mbresat