Hadithi: "Sa herë që një grup njerëzish mblidhen në ndonjë shtëpi të Allahut...”

Përshkrimi

Hadithi: "Sa herë që një grup njerëzish mblidhen në ndonjë shtëpi të Allahut për ta lexuar Librin e Allahut dhe për ta studiuar ndërmjet vete, zbret mbi ta qetësia, i mbulon mëshira, i rrethojnë melekët dhe i përmend Allahu para atyre që janë pranë Tij."

Download
Shkruani përgjegjësit të faqes