معلومات المواد باللغة العربية

Број материјала: 2

 • Српски

  MP3

  Предавач : Закир Наик Превод : Љубица Јовановић Рецензија : Ненад Ристић

  Одговор на питање везано за ислам, постављено од стране немуслимана широм света. На њега је одговорио еминентни учењак доктор Закир Наик, у различитим временима, током дијалога са припадницима других религија. Одговор краси јасноћа рационалних и традиционалних доказа, на основу којих смо у стању да одговоримо на многе сумње и заблуде које имају немуслимани о исламу. Аудио обрада: Ненад Ристић

 • Српски

  PDF

  Писац : Закир Наик Превод : Сенад Реџовић Рецензија : Фејзо Радончић Рецензија : Ирфан Клица Рецензија : Љубица Јовановић

  Овај текст садржи одговор на питање везано за ислам, постављено од стране немуслимана широм света. На њега је одговорио еминентни учењак доктор Закир Наик, у различитим временима, током дијалога са припадницима других религија. Одговор краси јасноћа рационалних и традиционалних доказа, на основу којих смо у стању да одговоримо на многе сумње и заблуде које имају немуслимани о исламу.