Tibaabun Moodinun Sallen 2

Tibaabun Moodinun Sallen 2

qaranwu dana : Ismail Diyani

sagande: Muhammad Kaba

maxankuto

XERISE Ismail diyani SEFE na abangandi soxiye bega Tibaabun dina Moodinun me naxa eisa teriyen bi redisinenxasundi

safe fonu tuwaqunwa:

an warayen nwa o hamini