Allan kanne ado dinatuiye 2

Allan kanne ado dinatuiye 2

qaranwu dana : Almamy barajial

sagande: Muhammad Kaba

maxankuto

Al seixuAlmamybarajia seheAllan kanne ado dinatuiyekamma ado jiku sire ado sennaxuado sale fasanwutaxu

safe fonu tuwaqunwa:

an warayen nwa o hamini