Hadama remme tage tin a alla bane ya batu

qaranwu dana : Abdoulaye BA

sagande: Muhammad Kaba

maxankuto

Al seixi Pr. Abdoulaye BA EpisodeAwa sehene ati Hadama remme tage tin a alla bane ya batu ammxa filladi kafu alla ya

an warayen nwa o hamini