ரஜப் மாதத்தின் பித்அத்துகள்

Download
குறிப்பொன்றை அனுப்ப

விபரமான விளக்கம்

  u[g; khjj;jpd; rpy gpj;mj;Jfs;

  1-u[g; khjj;jpd; 27 tJ ,uT ,];uh> kp/uh[; gpuahzk; epfo;e;jJ vd me;j ,uit nfhz;lhLjy;.

  ,];uh> kp/uh[; Fwpg;gpl;L ,e;j ,uTjhd; epfo;e;jJ vd;W Mjhug; G+u;tkhd `jP];fspy; Fwpg;gplg;gltpy;iy> ,];uh kp/uh[; ,uT Fwpg;gplg;gl;L te;j midj;J `jP];fSk; `jP];fiy mwpQu;fsplk; cWjpg;gLj;jg;gltpy;iy. mjd; ,uT Fwpg;gplg; gl;lhYk; me;j ,utpy; tzf;fq;fs; vijAk; nra;tjw;F K];yPk;fSf;F mDkjpAkpy;iy. NkYk; me;j ehspy; nfhz;lhl;lq;fs;> my;yJ Fwpg;gpl;l tzf;fq;fisr; nra;tJ $lhj xU nrayhFk;.

  (m\;n\a;`; mg;Jy; m]p]; mtu;fspd; mj;j`;jPu; kpdy; gpj/ vd;w E}iyg; ghu;f;fTk;)

  2-]yhJy; uMfpg; vd;W miof;fg;gLk; njhOif.

  `hgpy; gpd; `[u; (u`;) mtu;fs; $wpdhH;fs;: u[g; khjj;jpy; me;j ,uitf; Fwpj;J Fwpg;gpl;l njhOif VJk; epiwNtw;Wjy; gpioahdjhFk;. u[g; khjj;jpd; Kjy; [{k;M ,uT njhOk; my; uMfpg; njhOifapd; rpwg;G gw;wp mwptpf;fg;gl;l midj;J `jP];fSk; ngha;ahdJk;> gpioahdJk;> Vw;Wf; nfhs;s KbahjJkhFk;. ,e;jj; njhOifiag; gw;wp midj;J cykhf;fSk; gpj;mj; vd;Nw $Wfpd;wdu;. ehd;F E}w;whz;LfSf;Fg; gpd; cWthd Kjy; gpj;mj;jhFk;. vdNt jhd; Kd; nrd;Nwhu; ,ijg; gw;wp mwpe;jpUf;fTkpy;iy> ,ijg; gw;wp Ma;T nra;aTkpy;iy vd;gJ Fwpg;gplj;jf;fJ.

  (,g;D u[g; (u`;) mtu;fspd; yjh,g; my; kMupg; vd;w E}iyg; ghu;f;fTk;).

  3-u[g; khjj;jpy; my;yJ mjd; rpy ehl;fspy; Nehd;G itj;jy;.

  `hgpo; gpd; `[u; (u`;) mtHfs; $WfpwhH;fs;: u[g; khjj;jpd; rpwg;G gw;wpNah> my;yJ mjpy; Nehd;G itg;gJ gw;wpNah> my;yJ Fwpg;gpl;l ehl;fs; Nehd;G itg;gJ gw;wpNah> Fwpg;gpl;L ,uTj; njhOif njhOtJ gw;wpNah Mjhukhf vLg;gjw;F ve;j tpjkhd `jP]{k; te;jjpy;iy.

  (u[g; khjj;jpd; rpwg;G gw;wp ,khk; ,g;D `[u; (u`;)vOjpa jg;aPDy; m[g; vd;w E}iyg; ghu;f;fTk;).

  4-u[g; khjj;jpy; ck;uh nra;jy;

  u[g; khjj;jpy; egp (]y;) mtu;fs; ck;uh nra;jjhf ve;j MjhuKk; ,y;iy. rpy kdpju;fs; epidg;gJ Nghy kw;wa khjq;fspy; nra;ag;gLk; ck;uhtpd; rpwg;ig tpl u[g; khjj;jpy; nra;ag;gLk; ck;uhTf;F ve;jtpj rpwg;Gk; ,y;iy.

  egp (]y;) mtu;fs; ehd;F ck;uh nra;jjhf mwptpf;fg;gLfpwJ. `[;[{ld; ,izj;Jr; nra;j ck;uhitj; jtpu kw;wa midj;ijAk; Jy; f/jh khjj;jpNyNa nra;jhu;fs;.

  1-`p[;up 6k; Mz;L `{ijgpa;ah ck;uh.

  2-7k; Mz;L ck;uJy; foh.

  3-kf;fh ntw;wpad;W [p/uhdh vd;w ,lj;jpypUe;J nrd;W nra;j ck;uh.

  4-`[;[{ld; ,izj;Jr; nra;j ck;uh.

  (,g;Dy; ifA+k; (u`;) mtH;fspd; ]hJy; kMj; vd;w E}ypUe;J)

  jkpopy;: kt;ytp K`k;kj; ,k;uhd; (fG+up)