விமோசனத்தை தேடுகிறாயா?

Download
குறிப்பொன்றை அனுப்ப

விபரமான விளக்கம்

  هل تريد السعادة باللغة التاميلية

  tpNkhrdj;ij NjLfpwhah?

  vy;yhg;GfOk; my;yh`;Tf;Nf. rhe;jpAk; rkhjhdKk; Nfhkhd; K`k;kj; (]y;) mth;fs; kPJ cz;lhfl;Lk; !

  rNfhjuh! epiyaw;w ,t;Tyfpy; tho;fpd;wha; vd;gij epidtpw; nfhs;. ,J fyq;fyhd f\;lq;fs; epiwe;j tPL. ,J K/kpd;fSf;F rpiwf;$lkhfTk;> fhgph;fspd; Rtdg;g+q;fhthfTk; ,Uf;fpwJ vd;gNj cdf;F Nghjhjh!

  rNfhjuh! cd;id eP Nfl;Lg;ghH. cd; tho;tpy; ,d;Dk; vt;tsT fhyk; vQ;rpAs;sJ? ,d;Dk; vt;tsT fhyk; tho tpUk;Gfpwha;? ,UgJ tUlkh> ehw;gJ tUlkh? ,uT gfyhf kdpjUf;Nfw;gLk; jpBh; epfo;Tfis> fhZk; eP ,t;thW Mirg;glyhkh?

  rNfhjuh! ed;F rpe;jp! xU `jP]py; nghUs; gpd;tUkhW cs;sJ. “eP ehbathW tho;. epr;rakhf eP kuzpg;gtNd! eP ehbNahUf;F md;G fhl;L> epr;rakhf eP mtiu gphpe;J nry;gtNd. eP tpUk;gpaij nra;> epr;rakhf eP my;yh`;it re;jpg;gtNd” ,g;NghNjDk; ePH ,e;jr; Nrhjidapd; gaq;fuj;jd;ikia mwpfpd;wPuh.

  rNfhjuh! kyFy; kt;j;> eP ,Uf;Fk; ,e;epiyapy; cd;dplk; te;jjhf itj;Jf;nfhs;. eP ,Uf;Fk; epiyapy; mth; cd; (capiu vLf;f) tUtJ cdf;F kfpo;ﷺ‬;rp jUkh!

  rNfhjuh! fg;hpNy eP jq;fg;NghFk; Kjypuit epidj;Jg; ghh;j;jhah? mq;F eP khj;jpuNk. vy;yhg;GwKk; cWjpahf %lg;gl;L fg;hpNy ,Uf;Fk; [e;Jf;fSk; g+ﷺ‬;rpfSk;. cd;id Ml;nfhz;L tpLk;. kz; cdJ tphpg;ghf MfptpLk;. cd; moFk; fth;ﷺ‬;rpAk; Ngha;tpLk;. rfy ,d;g Rfq;fSk; gwe;J nrd;W ftiyAk; f\;lKNk vQ;rp epw;Fk;.

  rNfhjuh! ghtj;jpy; %o;fpapUf;Fk; eP> Rtdj;ijAk;> mjpYs;s ,d;g Rfq;fisAk; tpUk;Gfpwhah? my;yJ i\j;jhdpdJk; mtDila $l;lj;jhhpdJk; Nerdhf ,Uf;Fk; eP

  rNfhjuh! rpyH jkf;F my;yh`; toq;fpatw;iw itj;Jf; fdTfhz;fpd;wdH. vd;whYk; "epr;rakhf my;yh`; fLk; jz;lid toq;Fgtd;. epr;rakhf mtd; ahtiuAk; kpifj;NjhdhfTk; gop thq;FgtdhfTk; ,Uf;fpd;whd;. vd;gij kwe;J tho;NthH my;yh`;tpd; mUSf;F cupNahuhf jk;ik Mf;fpf; nfhs;shjtHfs;. vd;whYk; mtHfs; my;yh`;tpd; Nfhgj;ijAk; Nehtpid jUk; jz;lidiaAk; Njbj;jUk; fUkq;fs; nra;NjhuhthH.

  rNfhjuh! ePH cyfpy; tpUk;gpa rfy ,d;gq;fisAk;> cyf Mrh ghrq;fisAk;> nry;tq;fisAk; ngw;wjhf itj;Jf; nfhs;. Mdhy; ,Wjp KbT eufkhfNt ,Uf;Fk;. eP euff; fplq;fpypUe;J nfhz;L cyfpy; mDgtpj;j ,d;gq;fis epidtpnyLf;f KbAkh?

  rNfhjuh! cdf;nfjpuhf rhl;rpfs; $Wk; ehis rpe;jpj;Jg;ghH. cd; mtatq;fs; cdf;nfjpuhf rhl;rp $wp cd;idf; Nftyj;Jf;Fs;shf;Fk;. mt;Ntis eP vq;F xope;Njhlyhk;? cdf;nfjpuhf rhl;rpfs; cd;dpypUe;Nj Njhd;Wk;. gytPdkhd kdpjh? rpe;jpj;Jg;ghh;! my;yh`;Tf;F khW nra;a eP gad;gLj;jpa cWg;GfNs cdf;F vjpuhf rhd;W gfug;Nghfpd;wd.

  rNfhjuh! ,Jtiu cd; tho;f;ifia ePbj;Jtpl;l my;yh`;it Nghw;Wthahf. eP mtid kwe;jpUe;J ghtq;fisAk; ml;lfhrq;fisAk; nra;j NghJk; cd;Dapiuf; ifg;gw;whJ tpl;bUf;fpwhNd. mtidg; Gfo;.

  rNfhjuh! mjprPf;fpuk; jt;gh (ghtkd;dpg;G) nra;tjpy;

  ,Wjpahf jt;gh nra;NthUf;F Rg NrhgdKk; my;yh`;tpd; md;Gk; fpilf;fl;Lkhf. epr;rakhf my;yh`; jd;dplk; gpio nghWf;f NjLNthiu Nerpf;fpwhd;. NkYk; Jha;ikNahL ,Ug;NghiuAk; Nerpf;fpwhd;. my;yh`;Nt rfyijAk; mwpe;jtd;. vq;fs; egp K`k;kj; (]y;) mth;fs; kPJ my;yh`; ]ythj;ij nrhhpe;jUs;thdhf.

  jkpopy;: kt;ytp Kghuf; kjdp

  (mjpgH fG+upah mugpf; fy;Yup ,yq;if)