உம்ராவின் சட்டங்கள்

Download
குறிப்பொன்றை அனுப்ப

விபரமான விளக்கம்

بسم الله الرحمن الرحيم

 صفة العمرة

 التأليف

 سماحة الشيخ/ عبد العزيز بن باز "رحمه الله"

مفتي العام المملكة العربية السعودية السابق

 ترجمة إلى اللغة التاملية:

محمد عمران بن جمال الدين

njhFg;G:

m\;n\f; mg;Jy; mrP]; gpd; gh];(u`p)

jkpopy;:

kt;ytp K`k;kj; ,k;uhd; (fG+up)

 بسم الله الرحمن الرحيم

vy;yhg; GfOk; my;yh`;Tf;Nf! ]yhj;Jk; ]yhKk; egp (]y;) mtu;fs; kPJk; mtu;fspd; Njhou;fs; kPJk; cz;lhtjhf!

ck;uh gw;wpa RUf;fkhdnjhU njhFg;ig cq;fSf;Fj; jUfpNwd;.

*ck;uh nra;Ak; vd;dj;NjhL kPfhj; vy;iyia mile;jtu; jd;id Rj;jk; nra;J Fspj;Jf; nfhs;tJ tpUk;gj;jf;f nrayhFk;. ,t;thNw khjtplha;> gpurt jPl;L cs;s ngz;fSk; nra;J nfhs;s Ntz;Lk;. Mdhy; khjtplha; cs;s ngz;fs; Fspj;J Rj;jkhFk; tiu jthg;/ nra;tij jtpu;e;J nfhs;s Ntz;Lk;. ,`;uhk; vd;W mzpag;gLk; Milapy; kdk; GRtij jtpu;e;J Mz;fs; Nkdpapy; eUkzq;fisg; Grpf; nfhs;s Ntz;Lk;. kPfhj; vy;iyapy; Fspg;;gjw;Fupa trjp fpilf;ftpy;iynadpy; Fw;wkpy;iy. Mdhy; mtu; kf;fh nrd;W jthg;/ nra;tjw;F Kd; Fspg;gjw;F trjp fpilj;jhy; Fspj;Jf; nfhs;tJ tpUk;gj;jf;fjhFk;.

*ijf;fg;gl;l midj;J MilfisAk; Mz;fs; jtpu;e;J nfhs;tJld; xU Nghu;it xU Ntl;b ,t;tpuz;ilAk; mzpe;J nfhs;s Ntz;Lk;. Mdhy; mt;tpuz;L MilfSk; nts;is epwkhfTk;> Rj;jkhdjhfTk; ,Ug;gJ rpwe;jjhFk;. Mz;fs; jiyia jpwe;J nfhs;tu;. ngz;fisg; nghWj;jkl;by; ftu;ﷺ‬;rpahd Milfisj; jtpu;e;J tyikahd Milfis mzpe;J nfhs;thu;fs;.

*gpd;G tzf;fj;jpy; Eiotij kdjpy; vd;DtNjhL (yg;igf;f ck;ujd;) my;yJ (my;yh`{k;k yg;igf ck;ujd;) vd;W ehtpdhy; nkhope;J epa;aj; itf;f Ntz;Lk;. tpahjpfs; fhuzkhf my;yJ gyaPdk; fhuzkhf jdJ mky;fis Guzkhf epiwNtw;w Kbahky; Ngha;tpLk; vd mQ;rpdhy;> gpd;tUk; JMit Xjpf; nfhs;tJ rpwe;jJ.

(g,d; `grdp `hgpRd; gk`y;yp i`R `g];jdp) yghM gpd;j; my; Rigu; vd;w ngz; ehd; `[;i[ ehLfpNwd; Mdhy; Guzg;gLj;j Kbahj epiy cs;sJ vd egp (]y;) mtu;fsplk; Nfl;l nghOJ `[;i[ epiwNtw;Wk; gbAk; ve;j ,lj;jpy; epUj;jg;gLfpwNjh me;j ,lj;jpy;>>> (Mjhuk; G`hup K];ypk;)

gpd;G egp (]y;) mtu;fs; $wpa gpufhuk; jy;gpahit nrhy;y Ntz;Lk;

 "لَبَّيكَ اَللَّهُمَّ لَبَّيكَ، لَبَّيكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيكَ، إنَّ الحَمدَ وَالنِّعمَةَ لَكَ وَالمُلكَ، لاَ شَرِيكَ لَكَ"

iyg;igf; my;yh`{k;k iyg;igf;. iyg;igf; yh \uPfyf iyg;igf;>,d;dy; `k;j td;ep/kj yf ty; Ky;f;. yh \uPf yf.

nghUs;:

te;J tpl;Nld;. ,iwth cd;dplNk te;J tpl;Nld;. te;J tpl;Nld; cdf;F ahnjhU ,izAkpy;iy te;J tpl;Nld;. Gfo;> mUs;> Ml;rp midj;Jk; cdf;Nf! cdf;F epfuhf ahUkpy;iy.

,e;jj; jy;gpahit mjpfkhf nrhy;y Ntz;Lk;. k];[pJy; `uhik mile;J tpl;lhy;> tyJ fhiy Kd; itj;J gpd;tUk; JMit Xjp EiotJ Rd;dj;jhFk;>

بِسمِ اللهِ وَالصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَى رَسُولِ اللهِ، أَعُوذُ بِاللهِ العَظِيْم وَبِوَجْهِهِ الكَرِيم وَسُلطَانِهِ القَدِيم مِنَ الشَّيطَانِ الرَّجِيم، اللَّهُمَّ افتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ"

gp];kpy;yh t];]yhJ t];]yhK myh u]{ypy;yh`;> mCJ gpy;yh`py; moPk; tgpt[;`p`py; fuPk; tRy;jhdp`py; fjPk; kpd\; i\jhdpu; u[Pk;> my;yh`{k;k ,g;/j`; yP mg;thg u`;kjpf.

nghUs;:

kfj;Jtk; nfhz;l my;yh`;itf; nfhz;Lk; mtdJ jpUKfj;ijf; nfhz;Lk; mtdJ epiyahd Nkyhjpf;fj;ijf; nfhz;Lk; tpul;lg;gl;l i\j;jhid tpl;Lg; ghJfhg;Gj; NjLfpNwd;. my;yh`;tpd; jpUg;ngau; nfhz;L (k];[pjpy; EiofpNwd;) ,iwaUSk; rhe;jpAk; ,iwj; J}ju; kPJ cz;lhtjh! ah my;yh`;! vdf;fhf cdJ mUs;thapy;fisj; jpwe;JtpLthahf!

Vida gs;spfSf;Fk; ,t;thNw Eioa Ntz;Lk;. gpd;G f/ghit milAk; tiu jy;gpah nrhy;ypf; nfhz;Nl ,Uf;f Ntz;Lk;.

*f/ghit mile;jJk; jy;gpahit epWj;jpf; nfhs;s Ntz;Lk;. gpd;G `[Uy; m];tj; fy;iy Kj;jkpl Ntz;Lk;. KbAkhdhy; tyJ fuj;jhy; njhl;L Kj;jk; nfhLf;f Ntz;Lk;. Mdhy; kdpju;fSf;F me;j ,lj;jpy; vt;tpj NehtpidAk; nfhLf;ff; $lhJ. `[Uy; m];tj; fy;iy Kj;jkpLk; NghJ (gp];kpy;yh ty;yh`{mf;gu my;yJ my;yh`{ mf;gu;) vd $w Ntz;Lk;. Kj;jkpl Kbahky; Nghdhy; jd; fuj;jhy; my;yJ jbahy; my;yJ mJ Nghd;w xd;wpdhy; njhl;L mij Kj;jkpl;Lf; nfhs;syhk;. mij njhLjy; rpukkhf ,Ue;jhy; mlahsk; fhl;b my;yh`{mf;gu; vd;W nrhy;y Ntz;Lk;. vij mlahsk; fhl;LfpwhNuh mij Kj;jkplf; $lhJ. jth/g; nra;gtu; rpW Jlf;F ngW Jlf;fpypUe;J Rj;jkhf ,Ug;gJ fl;lhakhFk;. Vnddpy; jth/g; njhOifiag; Nghd;wjhFk;. vd;whYk; jhth/g;gpy; Ngr mDkjpapUf;fpwJ.

*f/ghit jdJ ,lJ Gwkhf itj;J VO Kiw Rw;wp tu Ntz;Lk;. Uf;Dy; ahkhdp vDk; ,lj;ij Kbkhdhy; tyJ fuj;jhy; njhl;L (gp];kpy;yh`p ty;yh`{mf;gu;) vd $wpf; nfhs;syhk; Mdhy; Kj;jkplf; $lhJ.mJ rpukkhf ,Ue;jhy; mij tpl;L jth/ig njhlu Ntz;Lk;. Uf;Dy; akhdpia Nehf;fp mlahsk; fhl;lNth jf;gPu; nrhy;yNth Njitapy;iy fhuzk; egp (]y;) mtu;fs; mt;thW nra;jjhf ve;j MjhuKk; ,y;iy. `[Uy; m];tj; fy;iyg; nghWj;jtiuapy; Vw;nfdNt nrhd;dJ Nghy; mijj; njhl;L Kj;jkpl;L jf;gPu; nrhy;y Ntz;Lk;. ,y;yhtpl;lhy; mlahsk; fhl;b jf;gPu; nrhy;y Ntz;Lk;. Mz;fs; khj;jpuk; Kjy; jth/gpy; Kjy; %d;W Rw;Wf;fspy; Ntfkhf elg;gJ tpUk;gj;jf;fJ.

Kjy; jth/gpy; tyJ Njhiy jpwe;jpUg;gJ tpUk;gj;jf;fJ. mjhtJ jdJ Nghu;itapd; eLg; gFjpia tyJ Njhypy; Nghl;bUf;f Ntz;Lk;. vy;yh Rw;Wf;fspYk; KbAkhd msT jpf;Ufis Xjy;> JM Nfl;ly; Nghd;w mky;fspy; [Uy; m];tj; fy;Yf;Fk; ,ilapy; gpd;tUk; JMit xt;nthU Rw;wpYk; Xjpf; nfhs;s Ntz;Lk;.

{رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ} (201) سورة البقرة .

egp (]y;) ,t;thW Xjpajhf `jP];fspy; cWjpg;gLj;jg;gl;Ls;sJ.

KbAkhdhy; `[Uy; m];tj; fy;iy Kj;jkpLtJ nfhz;L VohtJ Rw;iw Kbf;f Ntz;Lk;. my;yJ NkNy Fwpg;gpl;lJ NghJ mlahsk; fhl;LtJld; jf;gpu; nrhy;yp Kbf;f Ntz;Lk;. jth/g; Kbe;j gpd; jd; Nghu;itahy; jdJ Nkdpia kiwj;Jf; nfhs;s Ntz;Lk;.

*gpd;G KbAkhdhy; kfhk; ,g;uh`Pk; vd;w ,lj;jpy; ,uz;L uf;mj;Jfs; njho Ntz;Lk;. me;j ,lj;jpy; njho Kbahky; Nghdhy; gs;spapy; ve;j ,lj;jpYk; njhOJ nfhs;syhk;. Kjy; uf;mj;jpy; (Fy; ahma;A`y; fhgp&d;) vd;w #uhTk;> ,uz;lhtJ uf;mj;jpy; (Fy; `{ty;yh`{m`j;) vd;w #uhitAk; Xjpf; nfhs;s Ntz;Lk;. ,JNt rpwe;jJ. NtW #uhf;fis XjpdhYk; Fw;wpkpy;iy. njhOif Kbe;jJk; KbAnkd;why; tyJ fuj;jhy; `[Uy; m];tj; fy;iy njhl;Lf; nfhs;syhk;.

*gpd;G rgh kiyf;F Vwp rw;W Neuk; epw;f Ntz;Lk;. gpd;G gpd;tUk; jpUf; Fu;Md; trdj;ij Xj Ntz;Lk;

{إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَآئِرِ اللّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ} (158) سورة البقرة

epr;rakhf "ﷺ‬/gh" kw;Wk; "ku;th" (vDk; ,ﷻ‬ kiyfs;) my;yh`;tpd; khu;f;f mlahsq;fspy; cs;sitahFk;> MfNt vtu; (f/gh vd;Dk;)mt;tPl;il `[;[{my;yJ ck;uh nra;jhNuh mtu; kPJ mt;tpuz;ilAk; Rw;wp tUtJ (mt;tpuz;bw;Fkpilapy; ]ap nra;tJ) Fw;wky;y. ,d;Dk; vtu; jhkhf cgupahd ed;ikiar; nra;jhy; epr;rakhf my;yh`; ed;wp ghuhl;Lgtd;. (mtu;fspd; nray;fis) ed;fwpfpwtd;.

rgh kiy VwpaJk; fpg;yhit Kd;Ndhf;fp epw;gJ tpUk;gj;jf;fJ. gpd; my;yh`;it Gfo;e;J Jjp nra;J gpd; tUk; JMit $wpf; nfhs;s Ntz;Lk;:

"لاَ اِلهَ إلاّ الله، وَاللهُ أَكْبَـرْ، لاَ إلهَ إلاَّ للهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ، لَهُ المُلْكُ وَلَهُ الحَمْدُ وَهُوَ عَلىَ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْر. لاَ إلَهَ إلاَّ للهُ وَحْدَهُ، أَنْجَزَ وَعْدَهُ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ، وَهَزَمَ اْلأَحْزَابَ وَحْدَه"

yh,yh` ,y;yy;yh`;> ty;yh`{ mf;gu;> yh,yh` ,y;yy;yh`{t`;j`{ yh \uPf y`{> y`{y; Ky;f; ty`{y; `k;J t`{t myh Fy;yp i\apd; fjPu;. yh,yh` ,y;yy;yh`{t`;j`;> md;[] t/j/> tdru mg;j`;> t`rky; m`;]hg t`;j`;.

,e;j JMit %d;W Kiw Xjp tpl;L ,ﷻ‬ fuq;fisAk; Ve;jp gpuhj;jid nra;a Ntz;Lk;. gpd;G ku;th kiyia Nehf;fp elf;f Ntz;Lk;. ,ilapy; gr;ir epu mlahskplg; gl;l ,lj;ij mile;jJk; mtrukhfr; nry;y Ntz;Lk;. Mdhy; ngz;fs; mt;thW nra;af; $lhJ. ku;thit mile;jJk; rw;W epd;W rghtpy; nra;jJ Nghd;W nra;a Ntz;Lk;. Mdhy; Vw;nfdNt Xjpa Fu;Md; trdk; Xjj; Njitapy;iy. Muk;gkhf rghtpw;F VWk; NghJ khj;jpuNk me;j trdj;ij Xj Ntz;Lk;. egp (]y;) mtu;fSk; ,t;thNw nra;jhu;fs;.

kPz;Lk; ku;thtpy; ,Ue;J rghTf;F elf;f Ntz;Lk;. mtrukhf elf;f Ntz;ba ,lj;jpy; mtrukhf elf;f Ntz;Lk;. ,t;thW VO Kiw elf;f Ntz;Lk;. NghtJ xU Rw;W tUtJ xU Rw;W vd;Nw fdf;fpl Ntz;Lk;. Njit Vw;gbd; tz;bfspy; Vwpr; nry;tJ Fw;wkpy;iy. rap nra;Ak; NghJ KbAkhd msT jpf;Ufis Xjpf; nfhs;tJld;> gpuhj;jidfisAk; mjpfkhf Nfl;Lf; nfhs;s Ntz;Lk;. rpW Jlf;F ngW Jlf;fpypUe;J Rj;jkhf ,Uj;jy; rpwe;jJ. Mdhy; TS ,y;yhky; rap nra;jhy; Vw;Wf; nfhs;sg;glfpwJ.

*rap Kbtile;J tpl;lhy; jiyKbia KotJkhf Fiwf;f Ntz;Lk; my;yJ rpiuf;f Ntz;Lk;. Koikahf rpiug;gNj rpwe;jjhFk;. `[;[pf;fhf nrd;W ck;uh nra;jhy; jiy Kbia Fiwj;Jf; nfhs;sy; rpwe;jJ. kPjpia `[;[py; rpiuj;Jf; nfhs;syhk;. ngz;idg; nghWj;j tiu jiy Kbia xd;W Nru;j;J tpuy; EdpasT ntl;bf; nfhs;s Ntz;Lk;. Nkw; Fwpg;gpl;l gpufhuk; xUtu; midj;ijAk; nra;J tpl;lhy; mtupd; ck;uh gupG+uzkilfpwJ. ,iwtDf;Nf vy;yhg; GfOk;. ,`;uhk; mzpe;jpUe;j NghJ vJnty;yhk; jilahf ,Ue;jNjh midj;Jk; jw;NghJ MFkhfpd;wJ.

my;yh`; ekf;F khu;f;fj;ij tpsq;fTk; mjpy; cWjpg; ghl;ilAk; toq;Fthdhf. NkYk; midtUila Njl;lq;fisAk; epiwT nra;J itg;ghdhf. epr;rakhf mtNd J}a;ikahdtDk; thup toq;Fk; ts;sYkhthd;.

,J rTjp mNugpahtpd; jiyik Kg;jpAk;> mwpQH rig> khHf;fj;jPu;g;G mikg;gpd; jiytUkhd m\; n\a;f; mg;Jy;yh`; gpd; gh]; w`pk`{y;yh`; mtu;fshy; njhFff;gl;ljhFk;.

jkpopy; kt;ytp K`k;kj; ,k;uhd; (fG+up)

உங்கள் கருத்து முக்கியமானது