அல்லாஹ்வின் பக்கம் தேவையாகுதல்

எழுத்தாளர் : உமர் ஷெரிப்

விபரங்கள்

அல்லாஹ்விற்கு முன்னால் பணிவது அவன் பக்கம் தேவை உள்ளவர்களாக இருப்பது பற்றி ஆற்றப்பட்ட மார்க்க உரை

Download
குறிப்பொன்றை அனுப்ப