விபரங்கள்

முஹர்ரம் மாதத்தில் நடைபெறும் விழாக்கள்,சோக அனுஷ்டானங்கள் ஆகிய பித்ஆக்களை தவிர்த்து, நல் அமல்,நோன்பு ஆகியவைகளில் ஈடுபடுதல்.

feedback