துஆவின் அவசியமும் ஒழுங்கு முறைகளும்

விபரங்கள்

துஆவின் கேட்பது அவசியம். ஆனால் அதற்து ஒழுங்கு முறைகள் உள்ளன. அதனை நாம் பின்பற்ற வேண்டும்

feedback