துஆவின் அவசியமும் ஒழுங்கு முறைகளும்

எழுத்தாளர் : முஹம்மத் இம்தியாஸ்

மீளாய்வு செய்தல்: முஹம்மத் அமீன்

விபரங்கள்

துஆவின் கேட்பது அவசியம். ஆனால் அதற்து ஒழுங்கு முறைகள் உள்ளன. அதனை நாம் பின்பற்ற வேண்டும்

Download
رأيك يهمنا