“ஸலபுஸ் ஸாலிஹீன்கள் நபி (ஸல்) அவர்களுடன் நடந்துக் கொண்ட முறை”

விபரங்கள்

அன்று ஸஹாபாக்கள் நபி (ஸல்) அவர்களுடன் எவ்வாறு நடந்துக் கொண்டார்கள்?

feedback