நோன்பின் பெயரால் போலி ஹதீஸ்கள்

விபரங்கள்

அமல்களின் பெயரால் ஆதரப் பூர்வமான ஹதீஸ்கள் காணப்படுவது போல் ஆதாரமற்ற போலியான செய்திகளும் ஹதீஸ்களின் பெயரால் காணப்படகின்றன.

Download
குறிப்பொன்றை அனுப்ப