ரமதான் நோன்பின் சட்டங்கள்

விபரங்கள்

1. நோன்பு கடமையாவது யாருக்கு?
2. நோன்பின் கடமை என்ன?
3. நோன்பை முறிக்கும்செய்கைகள் என்ன?
4. நீண்ட இரவு, நீண்ட பகல் இருக்கும் நாடுகளில் வசிக்கு மக்கள் நோன்பு நேரங்களை கணிப்பது எப்படி?

feedback