ஸதகதுல் பித்ரா

விபரங்கள்

1. ஸத்துல் பித்ரா கொடுப்பதின் நோக்கம்.
2. எதை கொடுக்க வேண்டும்?
3. எந்தளவு கொடுக்க வேண்டும்?
4. எப்போது கொடுக்க வேண்டும்?
5. பித்ராவைக் கூட்டாக அறவிட்டு பங்கிடுதல்.

Download
رأيك يهمنا