ஹஜ் மாதத்தின் முதல் பத்து நாட்களின் சிறப்புகள்

விபரங்கள்

துல் ஹிஜ்ஜாவின் முதல் பத்து நாட்களின் சிறப்புக்கள்,
துல் ஹஜ்ஜின் முதல் பத்து நாட்களை விட சிறப்பான நாட்கள் அல்லாஹ்விடம் எதுவுமில்லை

feedback