இஸ்லாத்தில் பாதுகாப்பை கண்டேன்

மொழிபெயர்ப்பு: ஜாசிம் பின் தய்யான்

மீளாய்வு செய்தல்: முஹம்மத் அமீன்

விபரங்கள்

இருண்ட பாதையில் பயணம் செய்திருக்கிறேன், அனுபவித்தும் இருக்கிறேன். சீர்குழைந்த சமூகத்தின் இரு பக்கங்களையும் எனது சொந்த அனுபவத்தில் கண்டேன். சமூகத்தின் இருண்ட பக்கம் எப்படியிருக்கிறது என்பதை நன்கு அறிவேன். ஆகையால் தெளிவோடு இஸ்லாத்தை தேர்ந்தெடுத்தேன்.

Download
رأيك يهمنا