புது முஸ்லிம்களுக்கான தஃவா மெமோரி - 08

விரிவுரையாளர்கள் : Ahma Ebn Mohammad

மீளாய்வு செய்தல்: முஹம்மத் ரிஸ்மி ஜுனைய்த்

விபரங்கள்

விதி என்றால் என்ன? விதியின் படித்தரங்கள் : அறிவு, எழுதி வைத்தல், நாட்டம், படைத்தல். பாவம் செய்ய விதி காரணமாக மாட்டாது.

Download
குறிப்பொன்றை அனுப்ப