ஏகத்துவத்தின் வகைகள்

விரிவுரையாளர்கள் : ஷெய்க் மசீர் அப்பஸி

விபரங்கள்

ஏகத்துவத்தைப் பற்றிய விளக்கம்

Download
குறிப்பொன்றை அனுப்ப