அஹ்லுஸ்ஸுன்னாக்களின் அடிப்படைக் கொள்கை

விரிவுரையாளர்கள் : Ahma Ebn Mohammad

மீளாய்வு செய்தல்: முஹம்மத் ரிஸ்மி ஜுனைய்த்

விபரங்கள்

ஈமானின் விளக்கம், கருமங்கள், இஸ்லாத்தின் கருமங்கள், பெரும்பவியின் நிலை, ஆட்சியாளருக்குக் கட்டுப்படல், நபித்தோழர் பற்றிய அஹ்லுஸ்ஸுன்னாக்களின் கொள்கை.

Download
குறிப்பொன்றை அனுப்ப

அறிவியல் வகைகள்:

உங்கள் கருத்து முக்கியமானது