இஸ்லாத்தின் அடிப்படைகளும் அதன் விளக்கமும்

விபரங்கள்

1-ஷஹாதாக்களின் நிபந்தனைகள், ஷஹாதாவின் யதார்த்தமும் பொருளும், ஷஹாதாவுக்கு எதிரானவைகள், ஷஹாதாவின் நிறைவு நபி (ஸல்) அவர்களை ஏற்றுக் கொள்ளல் ஆகியவை பற்றிய விளக்கம்.
2- ஜும்ஆ தொழுகை, அதன் விதிகள், நபில் தொழுகை, மற்றும் சகாத் பற்றிய பற்றிய விபரங்கள் இதில் அடங்கியுள்ளன.
3- ஸகாத்தின் ஏனைய விடயங்களும், ஹஜ்ஜின் முக்கிய விடயங்கள் அனைத்தும் இதில் அடங்கியுள்ளன.

Download
குறிப்பொன்றை அனுப்ப