நபியவர்களின் தொழுகை

விபரங்கள்

நபியவர்களின் தொழுகை, ஸலாம் கொடுத்த பின், உபரியான தொழுகை, கூட்டுத்தொழுகை, இசை, உருவம் வரைதல், தாடி சிரைப்பது கூடாது, ஆண்கள் ஆடையைத் தொங்க விடல், புகை பிடித்தல்

Download
குறிப்பொன்றை அனுப்ப