குர்ஆன் - தமிழ் மொழிபெயர்ப்பு

விபரங்கள்

குர்ஆன் - தமிழ் மொழிபெயர்ப்பு

Download
குறிப்பொன்றை அனுப்ப

விபரமான விளக்கம்

அல்குர்ஆன் மொழிபெயர்ப்பு - தமிழ் மொழிபெயர்ப்பு -

https://quranenc.com/ta/browse/tamil_baqavi