ஜனாஸாவுக்குரிய கடமைகள்

விபரங்கள்

ஜனாஸாவுக்கு கெய்யவேண்டிய இஸலாமிய கடமைகள், அனைவரும் அறிந்துக் கொள்வதற்கு வேண்டிய சுன்னாவின அடிப் படையில் தெளிவாக விளக்கப் பட்டுள்ளது.

Download
குறிப்பொன்றை அனுப்ப