விபரங்கள்

இஸ்லாமிய அழைப்பில் ஏற்படும் தடைகள்.
1 மனோஇச்சை. 2. சத்தியத்தை ஏற்க மறுத்து அகம்பாவம் கொள்ளல். 3. பொய்யர்களின் வளர்ச்சியும், சத்திய சீலர்களின் வீழ்ச்சியும் 4. அல்லாஹ்வின் பாதையை விட்டும் தடுக்கும் தீய நண்பர்கள். 5. உற்சாகம் குன்றுவதும், அவர்களின் ஊக்கம் குறைவதும் 6. மக்கள் உலக விடயங்களுக்கு தீவிர கவனம் செழுத்துதல்.

feedback