அல்லாஹ்வை அஞ்சுவதும், அவன் மீது ஆதரவு வைப்பதும்

விபரங்கள்

1- இறையச்சம் குறித்த சில குர்ஆன் வசனங்கள்
இறையச்சத்தின் யதார்த்தம், இறையச்சமுள்ளவரின் அடையாளங்கள், இறையச்சத்தை உண்டாக்கும் காரணிகள். அல்லாஹ்வின் மீது ஆதரவு வைத்தல். (அல்லாஹ்வின் மீது) ஆதரவு வைப்பவரை அறிந்து கொள்ளும் அடையாளங்கள்.

Download
குறிப்பொன்றை அனுப்ப