அறிவியல் வகைகள்

மக்கா, மதீனா, பைய்த் அல் முகத்திஸ் மஸ்ஜிதுகளின் வரலாறுகள்

பொருட்ளின் எண்ணிக்கை: 1

  • video-shot

    "ஸம்ஸம் கிணற்றின் தோற்றம் ஜுர்ஹும் கோத்திரத்தின் மக்கா வருகை பிற்காலத்தில் ஸம்ஸம் கிணறு வற்ற ஆரம்பித்தல் குஸாஆ கோத்திரம் மக்காவில் வசித்தல் அப்துல் முத்தலிபின் கனவும், மீண்டும் அதனைத் தோன்றுதலும் ஆரம்ப காலத்தில் ஸம்ஸம் கிணற்றின் இடம். ஸம்ஸம் நீரின் சிறப்பு கராமிதாக்களின் தாக்குதல் அப்பாஸிய ஆட்சியில் ஸம்ஸம் கிணறு மன்னர் அப்துல் அஸீஸ், மன்னர் பஹ்த் காலத்தில் ஸம்ஸம் கிணறு ஸம்ஸம் நீரின் அற்புதம்"

feedback