அறிவியல் வகைகள்

  • video-shot

    இவ்வுலக வாழ்வில் மனிதனது இலக்கு தொடர்ப்பில் தெளிவு படுத்தல்; ஒரு மனிதன் இவ்வுலக வாழ்வில் அவனது இலக்கை முறையாக அறிந்து கொண்டால் அதனை அடைந்து கொள்ள அவன் எப்பொழுதும் ஆர்வத்துடன் செயலாற்றுவான். எனவே அவனது நோக்கத்தை தூய்மையானதாகவும், உயரியதாகவும் அமைத்துக் கொள்வது அவசியம்

  • video-shot

    இவ்வுலக வாழ்வில் மனிதனது இலக்கு தொடர்ப்பில் தெளிவு படுத்தல்; ஒரு மனிதன் இவ்வுலக வாழ்வில் அவனது இலக்கை முறையாக அறிந்து கொண்டால் அதனை அடைந்து கொள்ள அவன் எப்பொழுதும் ஆர்வத்துடன் செயலாற்றுவான். எனவே அவனது நோக்கத்தை தூய்மையானதாகவும், உயரியதாகவும் அமைத்துக் கொள்வது அவசியம்

feedback