அறிவியல் வகைகள்

  • video-shot

    "யார் இந்த காரூன்? அவனுக்கு வழங்கப்பட்டிருந்த செல்வம் அவன் பெருமையடித்த போது மக்கள் அவனுக்கு செய்த உபதேசம். சொத்துக்களை செலவளிக்காமல் சேமிப்பதன் விபரீதம் சம்பாத்தியத்தின் போது அல்லாஹ்வின் கடமைகளை மறந்து விடலாகாது."

  • video-shot

    "ஸம்ஸம் கிணற்றின் தோற்றம் ஜுர்ஹும் கோத்திரத்தின் மக்கா வருகை பிற்காலத்தில் ஸம்ஸம் கிணறு வற்ற ஆரம்பித்தல் குஸாஆ கோத்திரம் மக்காவில் வசித்தல் அப்துல் முத்தலிபின் கனவும், மீண்டும் அதனைத் தோன்றுதலும் ஆரம்ப காலத்தில் ஸம்ஸம் கிணற்றின் இடம். ஸம்ஸம் நீரின் சிறப்பு கராமிதாக்களின் தாக்குதல் அப்பாஸிய ஆட்சியில் ஸம்ஸம் கிணறு மன்னர் அப்துல் அஸீஸ், மன்னர் பஹ்த் காலத்தில் ஸம்ஸம் கிணறு ஸம்ஸம் நீரின் அற்புதம்"

  • video-shot

    "முஹர்ரம் மாதத்தை வரவேற்பதில் மக்களின் நிலைப்பாடு முஹர்ரம் 10 ஒரு கூட்டத்திற்குப் பெருநாள், இன்னொரு கூட்டத்திற்கு துக்க தினம். கர்பலா ஒரு சுருக்கப் பார்வை. ஷீஆக்கள் துக்க தினம் கொண்டாடுவதில் முக்தார் அஸ்ஸகபீயின் பங்களிப்பு இஸ்லாத்தின் எதிரிகள் இதனை எவ்வாறு பயன்படுத்துகின்றனர்? ஆஷூரா தினத்தில் நடைபெறும் பித்அத்கள்"

feedback