அறிவியல் வகைகள்

ஐங்கால தொழுகையுடன் சேர்ந்த சுன்னத்தான தொழுகைகள்

பொருட்ளின் எண்ணிக்கை: 1

  • video-shot

    "மார்க்க சட்டங்களில் கடமையானதும், உபரியானதும், அவ்விரண்டினதும் சட்டங்களும் ஸுன்னத்தான அமல்களில் பராமுகம். ஸுன்னத்தான அமல்கள் கடமையானதைப் பாதுகாக்கின்றது. ஸுன்னத்தான அமல்கள் கடமையானதிலுள்ள குறைபாடுகளை நிவர்த்தி செய்கின்றது ஸுன்னத்தான அமல்கள் மூலம் அல்லாஹ்வை நெருங்குதல். விடுபட்ட ஸுன்னத்தான அமல்களில் நபிவழி ஸுன்னத்தான அமல்கள் விடயத்தில் முன்னோர்கள் சில ஸுன்னத் தொழுகைகள்"

feedback