17 வது ரமழான் வினா விடைப் போட்டி 1436 - 2015

விபரங்கள்

பரிசில்கள்:
1. முதல் பரிசு 1500 ரியால்.

2. இரண்டாம் பரிசு 1250 ரியால்.

3. மூன்றாம் பரிசு 1000 ரியால்.

ஏனைய தரங்கள்
:ஒவ்வொரு மொழியிலும் கலந்து கொள்ளும் போட்டியாளர்களின் விகிதாசாரத்திற்கமைய ஏனைய பரிசுகள் நிர்ணயிக்கப்படும்
https://goo.gl/rNtdRq

feedback