ஹஜ் வணக்கங்கள் ஒரு சுருக்க அறிமுகம்

ஹஜ் வணக்கங்கள் ஒரு சுருக்க அறிமுகம்

விரிவுரையாளர்கள் :

மீளாய்வு செய்தல்:

விபரங்கள்

வணக்கங்களில் மிக இலகுவான வணக்கம் ஹஜ்ஜாகும். ஆனால் இன்று கஷ்டமாக நினைத்துக் கொண்டிருக்கும் வணக்கமும் அதுவே.நபிகளார் அன்றிருந்த மக்களுக்கு அடி முதல் நுனி வரை ஹஜ்ஜை கற்றுக்கொடுக்க வில்லை, ஏனெனில் ஹஜ் நபி (ஸல்) வருகைக்கு முன்பிருந்தே இருந்து வந்திருக்கிறது.எனவே ஏலவே இருந்த ஹஜ்ஜை நெறிப்படுத்தினார்கள். அந்த வகையில் ஹஜ் ஒரு சுருக்க அறிமுகமாக இங்கு தரப்படுகின்றது.

Download
குறிப்பொன்றை அனுப்ப