ஹிஜ்ரத் ஓர் இறைதிருப்தியாகக் கொண்ட பயணம்

ஹிஜ்ரத் ஓர் இறைதிருப்தியாகக் கொண்ட பயணம்

விரிவுரையாளர்கள் :

மீளாய்வு செய்தல்:

விபரங்கள்

தொழுகை,நோன்பை இபாதத்தாக பார்ப்பதைப் போன்று ஹிஜ்ரத்தை யாரும் ஓர் இபாதத்தாக பார்ப்பது கிடையாது. உள்ளத்தால் நிறை வேற்றப்பட வேண்டிய சோதனையே ஹிஜ்ரதாகும். தான் விரும்பிய அத்தனையும் அல்லாஹ்வின் விருப்பத்திற்காக விட்டுக்கொடுப்பதைக் குறிக்கும். அப்படியான ஒன்றுதான் நபிகளாரின் ஹிஜ்ரத். எப்போதும் ஒரு முஸ்லிம் போக விரும்பும் பூமியை விட்டும், அப் போதிருந்த வியாபார பூமி, வாழ் நாளுக்காய் சோர்த்த அத்தனையும் விட்டுச் சென்றார்கள்.அத்துடன் ஹிஜ்ரத்தின் இன்னும் சில வடிவங்களை இவ்உரை பேசுகின்றது.

Download
குறிப்பொன்றை அனுப்ப