ஹராத்தைப் புசித்தல் எச்சரிக்கைகளும் விபரீதங்களும்

ஹராத்தைப் புசித்தல் எச்சரிக்கைகளும் விபரீதங்களும்

விரிவுரையாளர்கள் : Ahma Ebn Mohammad

விபரங்கள்

விலக்கப்பட்ட உணவுகள், வியாபார முறைகள், அவை பற்றிய அல்குர்ஆன், ஹதீஸின் எச்சரிக்கைகள், அவற்றைப் புசிப்பதால் ஏற்படும் விபரீதங்கள்

Download
குறிப்பொன்றை அனுப்ப