அல்குர்ஆன் ஓதுவதன் சிறப்பு

விபரங்கள்

அல்குர்ஆனின் வரைவிலக்கணம், அதனை ஓதுவதன் சிறப்பு, விளங்குவது, அதனை வெறுப்பதன் அர்த்தம்

feedback