கடவுள் ஏன் மனிதனாக இருக்க முடியாது

கடவுள் ஏன் மனிதனாக இருக்க முடியாது

விரிவுரையாளர்கள் : Ahma Ebn Mohammad

விபரங்கள்

மனிதன் கடவுளாக வர முடியாத, கடவுளின் சில முக்கிய பண்புகள்

Download
குறிப்பொன்றை அனுப்ப