அகீதாவை பற்றிய விளக்கம்

அகீதாவை பற்றிய விளக்கம்

விரிவுரையாளர்கள் :

மீளாய்வு செய்தல்: முஹம்மத் அமீன்

விபரங்கள்

அகீதாவின் கொள்கை விளக்கம். முதலாவது தவ்ஹீத் பற்றிய பாடம். 1.இகீதாவை பற்றிய அறிவைபெற தகுதி உடையவராக இருக்க வேண்டும்.2. அறிவை செயல் படுத்தக் கூடியவராக இருக்கவேண்டும். 3.இதனை பற்றி தஅவா செய்யக் கூடியதவராக இருக்கவேண்டும். 4. இவற்றில் ஈடுபடும் போது தேலையான சப்ர் எனும் பொறுமை எம்மிடம் இருக்க வேண்டும்.

Download
குறிப்பொன்றை அனுப்ப