ஒரு கடவுள் வழிபாடு ஏன்

ஒரு கடவுள் வழிபாடு ஏன்

விரிவுரையாளர்கள் : Ahma Ebn Mohammad

விபரங்கள்

ஒரு கடவுளை மாத்திரம் ஏன் வணங்க வேண்டும்? அந்த ஓர் இறைவன் அல்லாஹ்தான் என்று ஏன் கூறுகின்றோம்? போன்ற கேள்விகளுக்கான தெளிவு

Download
குறிப்பொன்றை அனுப்ப