ஈமானின் உறுதி

ஈமானின் உறுதி

மீளாய்வு செய்தல்: முஹம்மத் அமீன்

விபரங்கள்

ஈமான் கூடலாம், குறையலாம் ஆனால் ஈமானில் உறுதி இருக்க வேண்டும் என குர்ஆன் தெளிவாக கூறுகிறது. உறுதியான ஈமான் கொண்ட வாழ்வில் அச்சமோ, துன்பமோ இல்லை. ஈமானுக்கு மாற்றமான நடைமுறை எமது வாழ்வில் இருக்கக் கூடாது. மறுமையின் வெற்றி இதில் தான் தங்கியுள்ளது.

Download
குறிப்பொன்றை அனுப்ப

அறிவியல் வகைகள்: