பகுத்தறிவு அல்லாஹ்வின் அருட்கொடை

பகுத்தறிவு அல்லாஹ்வின் அருட்கொடை

விபரங்கள்

அல்லாஹ் வழங்கியிருக்கும் புத்தியைப் பயன்படுத்துவதில் மக்களின் நிலைப்பாடுகள்

Download
குறிப்பொன்றை அனுப்ப