மார்க்கத்தில் நிலையாயிருக்க சில வழிகள் - 1

மார்க்கத்தில் நிலையாயிருக்க சில வழிகள் - 1

விபரங்கள்

இறைநம்பிக்கை , அல்குர்ஆன் ஓதல் போன்ற காரணங்கள்

Download
குறிப்பொன்றை அனுப்ப