ரோம் அரச சபையில் நடந்த சம்பவம் பற்றிய ஹதீஸ் கோர்வை

ரோம் அரச சபையில் நடந்த சம்பவம் பற்றிய ஹதீஸ் கோர்வை

விபரங்கள்

முஹம்மத் (ஸல்) பற்றி ரோம அரச சபையில் அபு சுபியானிடம் விசாரணை செய்த சம்பவம் சஹீஹ் புஹாரி ஹதீஸ் பற்றிய விளக்கம்.

feedback