முன்மாதிரி மிக்க முஸ்லிம் பெண்

முன்மாதிரி மிக்க முஸ்லிம் பெண்

விரிவுரையாளர்கள் :

மீளாய்வு செய்தல்: Ahma Ebn Mohammad

விபரங்கள்

"வீட்டைக் கட்டியெழுப்புவதில் பெண்களின் பங்களிப்பு
பொருத்தமான கணவரைத் தேர்வு செய்தல்
குடும்ப வாழ்வை இஸ்லாம் வணக்கமாகக் காட்டியுள்ளது
தூய்மையான கொள்கை அடிப்படையில் பிள்ளைகளை வளர்த்தல்
அல்லாஹ் விசாரிப்பான் என்ற பொறுப்புணர்வுடன் வீட்டைப் பராமரித்தல்
இணைவைப்பு, நூதனங்கள், பாவகாரியங்கள், அதற்கான வழிவகைகள் அனைத்தை விட்டும் வீட்டைத் தூய்மைப்படுத்தல்
தாய் தான் பிள்ளைகளின் முதல் பாடசாலை"

Download
குறிப்பொன்றை அனுப்ப