நாற்பது நபிமொழிகளின் விளக்கவுரை - ஹதீஸ் 32

விபரங்கள்

"ஹதீஸின் பலதரப்பட்ட அறிவிப்புக்களும் அவை இடம்பெறும் நூல்களும்
தனக்குத்தானே தீங்கிழைத்துக் கொள்ளல் கூடாது
பிறருக்குத் தீங்கிழைத்தலும் கூடாது
இவ்விரண்டு தடைகளுக்குமான சில உதாரணங்கள்"

feedback