நோன்பின் சிறப்பு - பகுதி 1

நோன்பின் சிறப்பு - பகுதி 1

விபரங்கள்

"நோன்பு அதனுடையவருக்கு மறுமையில் அல்லாஹ்விடம் பரிந்துரைக்கும்
நோன்பு அல்லாஹ்விற்குரியது, அதற்கான கூலி அவனிடமே உள்ளது
நோன்பாளிக்கு இரு சந்தோசங்கள் உள்ளன
அல்லாஹ் நோன்பை பல குற்றங்களுக்குப் பரிகாரமாக வைத்துள்ளான்."

Download
குறிப்பொன்றை அனுப்ப

அறிவியல் வகைகள்: