ஆரோக்கியம்

ஆரோக்கியம்

விபரங்கள்

"அல்லாஹ்வுடைய அருட்கொடை ஆரோக்கியத்தின் பெறுமதி
இந்த அருட்கொடைக்காக அல்லாஹ்வுக்கு நன்றி செலுத்துதல்
ஐந்து நிலமைகள் வரு முன் ஐந்து நிலமைகளைப் பயன்படுத்திக் கொள்ளல், அதில் ஆரோக்கியமும் ஒன்று"

Download
குறிப்பொன்றை அனுப்ப