பொறுமை

பொறுமை

விபரங்கள்

"அல்லாஹ்வின் விதியில் பொறுமை காத்தலின் அவசியம்
பொறுமை பற்றி வந்துள்ள இறைவசனங்கள், நபிமொழிகள்
பொறுமையாளர்களுக்கு அல்லாஹ்விடமிருக்கும் மகத்தான கூலி"

Download
குறிப்பொன்றை அனுப்ப