மறை வான விஷயங்கள்

மறை வான விஷயங்கள்

விரிவுரையாளர்கள் : முஹம்மத் ரஹ்மானி

மீளாய்வு செய்தல்: ஸபர் சாலிஹ்

விபரங்கள்

அல்லாஹ் மாத்திரம் அறிந்த மறைவான விஷயங்கள்

Download
குறிப்பொன்றை அனுப்ப