அல்லாஹ்வின் மீது சத்தியம் செய்தல்

விபரங்கள்

ஒரு முஸ்லிம் சத்தியம் செய்வது எப்படி என்ற விளக்கம் குர்ஆன் சுன்னா அடிப்டையில்

feedback